การฟอกเขียว (Green Washing)

ในยุคสมัยที่ผู้คนบนโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาเร่งด่วนทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ ย่อมได้รับแรงกดดันที่จะต้องแสดงออกว่าตนเองมีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม เราจึงเห็นแคมเปญการตลาดที่ตบแต่งด้วยฉลากเขียว พร้อมกับคำโปรยที่ประกาศว่าฉันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแพร่หลาย