ชวนเข้าร่วมเครือข่ายสนับสนุนเป้าหมาย 30×30 ประเทศไทย(30×30 Thailand Coalition) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่ออนุรักษ์พื้นที่โลกให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี ค.ศ. 2030

แชร์โพสต์นี้
Facebook
Twitter
Email
มิชชันนี้มีระยะเวลา 8 ปีเท่านั้นค่ะ ที่เราทุกคนจะร่วมกันทำให้บรรลุเป้าหมาย

ชวนทุกคนที่ต้องการร่วมมือกัน ทั้งระดับบุคคล หน่วยงาน องค์การจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมเครือข่ายสนับสนุนเป้าหมาย 30×30 ประเทศไทย (30×30 Thailand Coalition) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการอนุรักษ์พื้นที่โลกให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี ค.ศ. 2030  ภายใต้เป้าหมายที่ 3 ของกรอบงาน คุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) ค่ะ

วัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่ม 30×30 Thailand Coalition มีดังนี้ คือ

1) เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและบทเรียนการทํางาน ให้กับเครือข่ายที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และนําเสนอแนวทางในการปฎิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อระดมทุนเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Global Biodiversity Framework: GBF)

3) จัดประชุมกลุ่มคณะทํางาน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินการตามกรอบ GBF และเป้าหมายของชาติ

ย้อนไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการรวมตัวกันจากกลุ่มคนที่ทำงานด้านอนุรักษ์และสนใจงานด้านอนุรักษ์ กว่า 89 องค์กร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้ และได้แถลงการณ์เพื่อแสดงความตั้งใจที่เรียกว่า 30×30 Manifesto ด้วยแนวทางทั้งหมด 6 ข้อดังนี้

เราให้คํามั่นเพื่อการร่วมมือและสนับสนุนความพยายามในการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูแผ่นดิน ผืนน้ํา และชีวิตสัตว์ป่าของประเทศไทย อันเป็นทรัพยากรมีค่าที่เราและลูกหลานของเราต้องพึ่งพา เราขอชื่นชมการตัดสินใจของรัฐบาลไทยที่เข้าร่วมกับประชาคมโลกเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย 30×30 ให้เป็นจริง ซึ่งเป็นความพยายามครั้งสําคัญของการอนุรักษ์ในระดับโลก และเราพร้อมที่จะร่วมสนับสนุน โดยมีหลักการเป็นแนวทาง ดังนี้

1. การให้คํามั่นต่อความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายพลเมือง ที่มุ่งเน้นการรักษาพื้นที่ที่มีความสําคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพิเศษ โดยเน้นประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์เดิมและพื้นที่เสนอใหม่ เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศ ทรัพยากร และวิถีชีวิตดั้งเดิม

2. อ้างอิงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการริเริ่มโครงการต่างๆ สนับสนุนความพยายาม ผลักดันนโยบายและให้ความรู้ต่อสาธารณะถึงความหลากหลายทางชีวภาพและการพึ่งพากันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

3. สนับสนุนความพยายามโดยสมัครใจของเอกชน เจ้าของที่ดิน เกษตรกร ชุมชนประมง และเครือข่ายพลเมืองในการอนุรักษ์และสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม (OECMs)

4. เคารพสิทธิพึงมีตามกฎหมายของผู้คนและชุมชนดั้งเดิมในท้องถิ่นที่พึ่งพาทรัพยากรทางบกและทางทะเลตลอดจนสิทธิของเจ้าของที่ดินและภาคเอกชน

5. เรียกร้องการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อการสนับสนุนระยะยาวในระดับท้องถิ่นเพื่อบรรลุเป้าหมายการปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่ทั้งทางบก แหล่งน้ํา ชายฝั่งและอาณาเขตทะเลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อยที่สุดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)

6. เรียกร้องการทบทวนนโยบายที่นําไปสู่การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในพื้นที่ของเอกชนและพื้นที่ของรัฐ

หากเราทุกคนเห็นด้วยกับแถลงการณ์นี้และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อรักษาและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ไม่ว่าจะในนามบุคคลหรือกลุ่มหรือองค์กร ขอชวนเข้าร่วมได้ที่ กลุ่มเปิดบน Facebook ชื่อ Taskforce For Nature Volunteers (Thailand)  

เพื่อติดตามกิจกรรมการดำเนินการ กระจายข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ของคนทั้งในและนอกกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องความหลากหลายชีวภาพ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ร่วมลงมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์กร หรือสนับสนุนด้วยทักษะและประสบการณ์ส่วนตัว ได้ทุกรูปแบบการร่วมมือเพื่อสนับสนุนกลไกการทํางานในทุกระดับ กลุ่มอาสาสมัครนี้ จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ Hastag #taskforcefornature ค่ะ

การร่วมดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1: คนที่ทำเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอยู่แล้ว มาร่วมเพื่อเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ทำอยู่

ระดับ 2: คนหรือองค์กรที่จะร่วมสนับสนุน ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครือข่าย ช่วยคิด แลกเปลี่ยนไอเดีย ช่วยเรื่องงบประมาณสำหรับการดำเนินกิจกรรม

ระดับ 3: ร่วมเป็นแกนหลักในการจัดและเข้าร่วมประชุมตามหัวข้อกลุ่ม Taskforce หรือเลือก Lead ตามประเด็นที่สนใจขับเคลื่อนและสร้างแนวร่วม

เราทุกคนหรือกลุ่ม/องค์กรของเรา สามารถเข้ามาร่วมดำเนินการตามความถนัดและประสบการณ์ หรือทำในสิ่งที่อยากผลักดันให้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ

เรามีเวลาเพียง 8 ปีเท่านั้นก่อนที่จะถึงปี 2030 หากเราทำได้ทันตามกรอบเป้าหมาย จะสามารถช่วยชะลอการเกิดวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมได้มากทีเดียว เพื่ออนาคตของเราและชีวิตที่จะเกิดขึ้นมาในอีก 8 ปีข้างหน้า

ขณะนี้มีกลุ่มและองค์กรเข้าร่วมสนับสนุน 30×30 Thailand Coalition แล้ว กว่า 132 องค์กร (นับถึงวันที่ 15 กันยายน 2566) พวกเรา EnvironHack ก็ได้เข้าร่วมเป็น 1 อาสาสมัครที่จะร่วมดำเนินการที่สนับสนุนภารกิจของ 30×30 Thailand Coalition เช่นกันค่ะ ทั้งในเรื่องการส่งเสียงกระจายข่าว การเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม และการจัดกิจกรรม EnvironHack ภายใต้หัวข้อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

แน่นอนว่าทางกลุ่มยังเปิดรับแนวร่วม 30×30 Thailand Coalition เพื่อความร่วมมือและความถนัดที่หลากหลายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นระบบนิเวศส่วนสำคัญของโลกเรา และเราต้องทำให้ได้ 30% ภายใน 8 ปีนี้ ดังนั้น อย่ารอช้า กดเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 30×30 Thailand Coalition ติดต่อได้ที่ ศิริพร ศรีอร่าม ผู้ร่วมก่อตั้งและประสานงานเครือข่าย 30×30 Thailand Coalition โทร 0886354449 อีเมล์ siriporn.sriaram@gmail.com 

ข่าวสาร/บทความล่าสุด

ติดตามพวกเราได้ที่