“สิทธิของเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี” หรือ CR2HE (Children’s Right to Healthy Environment)

แชร์โพสต์นี้
Facebook
Twitter
Email
สวัสดีทุกคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ CR2HE (Children’s Right to Healthy Environment) หรือ “สิทธิของเด็กต่อการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี” ค่ะ ในบทความนี้ ทีมงาน EnvironHack ได้รวบรวมข้อมูลมาเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันค่ะ

ก่อนอื่น เรามาทบทวนกันก่อนว่าสิทธิเด็กคืออะไร

สิทธิเด็ก คือ สิ่งที่เด็กอายุ 0-18 ปีทุกคนควรมีหรือกระทำได้ในฐานะความเป็นมนุษย์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายรวมถึงสิทธิ 4 ประเภท ได้แก่

 1. สิทธิที่จะมีชีวิตรอด (Right of Survival): สิทธิในการอยู่รอดปลอดภัยนับตั้งแต่คลอด ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิดมาเหมือนหรือแตกต่างทั้งทางร่างกายหรือจิตใจก็ตาม
 2. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right of Development): สิทธิที่จะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา ความเป็นอยู่  โภชนาการที่เหมาะสมตามวัย  รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ
 3. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection): สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการล่วงละเมิด และการทารุณกรรมทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้แรงงานเด็กเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right of Participation): สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำ รวมถึงการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่ออนาคตของตนเอง

ทั้งนี้ รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกสัญญาที่จะดำเนินการและปกป้องสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child) สำหรับในประเทศไทย ได้ถูกบังคับใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535

หลายปีที่ผ่านมานี้ วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน เด็กๆ ผ่านความยากลำบากที่เกิดจากสภาพอากาศ มลภาวะทางอากาศ น้ำที่ไม่เพียงพอ การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ แม้แต่การระบาดของ COVID-19 ทั้งหมดนี้คุกคามถึงสิทธิในชีวิต สุขภาพ พัฒนาการ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของเด็ก

เพื่อลดภัยคุกคามดังกล่าวให้เด็กทุกคนได้มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ รัฐจึงต้องยึดผลประโยชน์สูงสุดของเด็กมาพิจารณาในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแนวปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้เด็กได้เติบโต ได้เรียนรู้ และได้เล่นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย

CR2HE มาจากไหน?

CR2HE เป็นหลักการและแนวทางนโยบาย โดยมีหน่วยงานขององการสหประชาชาติ 3 แห่ง (UN environment programme, unicef, UN human rights) ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและผู้ใหญ่เพื่อพัฒนาชุดหลักการและแนวทางนโยบาย 
นอกจากนี้ หลักการและแนวทางนโยบายเฉพาะของพื้นที่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังเกิดจากการระดมความเห็นและทำงานร่วมกันของเยาวชนอายุ 14 – 18 ปี จากประเทศไทย อินโดนีเซีย บูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ด้วย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child)

สิทธิของเด็กต่อการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน (Children’s Rights to a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment)

จากกระบวนการให้คำปรึกษาและวางแผนนโยบายจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ระบุและจัดอันดับสำคัญ 10 ประเด็นแรก สำหรับสิทธิเด็กต่อการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน ซึ่งทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับรองว่าจะปฏิบัติตามอนุสัญญานี้

 1. การจัดการและรับมือด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมทุกปัญหา ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ การจัดการสารเคมี สารที่เป็นพิษและอันตราย ขยะ ผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรน้ำ และระบบนิเวศทางทะเล
 2. การออกข้อกำหนดและการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมโดยรัฐและนำแนวนโยบายไปปฏิบัติจริง  ซึ่งในการปฏิบัติ รัฐบาลต้องมีส่วนร่วม ตรวจสอบ และถ่วงดุลด้วย
 3. บูรณาการประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปกับการศึกษาอย่างคำนึงถึงบริบทและภาพรวมทางสังคมของเด็ก ให้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมทั้งในระดับส่วนตัว ระหว่างเด็กและคนในครอบครัว/คนรอบข้าง ในระดับชุมชนและโรงเรียน  ในระดับองค์กร ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคพลเมือง และองค์กรของรัฐทุกภาคส่วน
 4. การคุ้มครองสิทธิของเด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เด็กมีเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงปกป้องเด็กจากการถูกคุกคาม การตอบโต้ที่รุนแรง และการก่อกวน จากการมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นของเด็ก
 5. การเข้าถึงข้อมูลและความรู้ของเด็ก ที่เหมาะสมกับวัย คำนึงถึงเรื่องเพศอย่างระมัดระวัง เป็นข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นของเด็ก ไม่ว่าจะผ่านสื่อชนิดใด ทั้งวิทยุ ภาพและเสียง สื่อออนไลน์และออฟไลน์ ต่อเนื้อหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิทธิเด็ก
 6. การมีส่วนร่วมของเด็กต่อการตัดสินใจในกระบวนการ/การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 7. ระบบการเข้าถึงความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเด็ก แพลตฟอร์มที่เด็กสามารถรายงานการละเมิดสิทธิของตนเองต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน รวมถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการถูกละเมิดสิทธิเหล่านั้น
 8. บทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชนที่ต้องร่วมรับผิดชอบและเคารพสิทธิของเด็กต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน รวมทุกกิจกรรมทั้งที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และกิจกรรมที่เป็นธุรกิจข้ามพรมแดน
 9. การริเริ่มลงมือทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่นำโดยเยาวชนและชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมในระดับครอบครัว  ดำเนินการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานทุกระดับ มีกลไกรองรับกิจกรรมอย่างเป็นทางการและขยายผลกิจกรรมที่นำโดยชุมชน
 10. ส่งเสริมความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบท เด็กในเมือง และเด็กที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

แนวทางที่เด็กๆ (และเราทุกคน) สามารถทำได้

แนวทางในการเรียนรู้

 • บอกครูและผู้ปกครองว่าเราต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิของเด็กในการมีแวดล้อมที่ดี ช่วยครูและผู้ปกครองโน้มน้าวหน่วยงานการศึกษาให้บรรจุเนื้อหาและกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 •  ริเริ่มด้วยตนเองในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิของเด็กต่อแวดล้อมที่ดี
 • มีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรมที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหา และเรียนรู้จากกิจกรรมเหล่านั้น
 •  เรียนรู้ทักษะที่จะต้องใช้ในการรับมือกับสิ่งที่เราและชุมชนต้องรับมือจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยใดๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • ตามหาว่าใครเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนของเราและในระดับประเทศ ติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเขาเพื่อจะได้รับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์และข้อมูลล่าสุด
 • หาข้อมูลเกี่ยวกับการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนคนอื่นๆ ในประเทศและในระดับโลก รวมทั้งวิธีที่จะสามารถทำสิ่งเดียวกันในชุมชนของเราเอง
 • รับข่าวสารเพื่อติดตามเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราและชีวิตของเด็กทั่วโลก

แนวทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยน

 • พูดคุยกับเพื่อน ผู้ปกครอง และคนอื่นๆ ที่อาจไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิของเด็กต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • บอกครูและผู้นำในชุมชนของเราว่าเราต้องการมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กต่อสภาพแวดล้อมที่ดีรวมทั้งการรับมือกับ climate change และภัยจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
 • บอกครูและผู้นำในชุมชนของเราว่าตนเองและเด็กคนอื่นๆ ต้องการข้อมูลที่เป็นมิตรต่อเด็กเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ใช้โซเชียลมีเดียแบ่งปันข้อมูลแก่เพื่อนและคนอื่นๆ ว่าเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิของเด็กต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

แนวทางในการรณรงค์เชิงนโยบาย

 • บอกกับผู้ปกครอง ครู และผู้นำในชุมชน ว่าเด็กต้องการกฎหมาย นโยบาย และข้อปฏิบัติที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิธีที่ชุมชนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • บอกกับผู้นำในชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นๆ ว่าพวกเขาต้องมีแผนการและงบประมาณสำหรับการมีส่วนร่วมของเด็กในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ร่วมมือกันในกลุ่มเพื่อการส่งเสียง/ร้องเรียน หากสิทธิของเราต่อการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีถูกละเมิด และแชร์ประสบการณ์การร้องเรียนนั้นด้วย
 • หาวิธีทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ที่เขาได้ส่งเสียง/ร้องเรียนในนามของเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิต่อการมีแวดล้อมที่ดี
 • เฝ้ามองและบันทึกผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ระบุว่าสิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนของเราหรือไม่ และส่งผลกระทบอย่างไร

แนวทางในการเล่น

 • ใช้เวลาในการอยู่ด้านนอกใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมและสำรวจโลกรอบตัว
 • หากิจกรรมที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้และสนุกด้วย
 • นึกถึงกิจกรรมที่สนุกและได้อยู่ข้างนอกอาคารและพาเพื่อนไปด้วย
 • บอกพ่อแม่และผู้ใหญ่คนอื่นๆ ว่าเราต้องการพื้นที่กลางแจ้งที่ปลอดภัยต่อการเล่น

แนวทางในการเข้าร่วม/มีส่วนร่วม

 • มีส่วนร่วมในการสร้างกลุ่มขึ้นมาในชุมชนเพื่อที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเราเองและเด็กทุกคนในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 • มีส่วนร่วมในเครือข่ายที่มีอยู่แล้วที่ทำงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กและคนอื่นๆร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ค้นหาว่าชุมชนและประเทศของเรากำลังทำอะไรที่เป็นการวางแผนต่อการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งวิธีที่เราและเด็กคนอื่นจะมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมเหล่านั้น และติดตามให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยดี
 • มองหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม สโมสร เครือข่าย แนวร่วม และการรณรงค์ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เด็กคนอื่นๆ เข้าร่วมด้วย
 • มีส่วนร่วมในแคมเปญต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกลุ่มในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

ด้านบนนี้เป็นแนวทางสำหรับเด็กและเยาวชนที่สามารถทำได้ และเชิญชวนให้ลงมือทำค่ะ ถัดจากนี้เป็นแนวทางที่ผู้ใหญ่ในภาคส่วนต่างๆ จะสามารถให้ความร่วมมือกับเด็กๆ ได้

แนวทางที่ชุมชน/ภาคประชาสังคม (Community/Civil Society Actors) สามารถทำได้

 • ช่วยเด็กๆ คุ้มครองสิทธิเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยวิธีการที่เด็กๆ จะปลอดภัย
 • ทำงานร่วมกับเด็ก เพื่อแนะนำแนวปฏิบัติที่ใช้ได้จริงในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่ เช่น กระบวนการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธี “ลดใช้-ใช้ซ้ำ-ใช้ใหม่”
 • สนับสนุนให้ภาครัฐ โรงเรียน ภาคธุรกิจ และชุมชน เคารพและปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้

แนวทางที่คนภาคธุรกิจ (Business) สามารถทำได้

 • หมั่นตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและสิ่งแวดล้อม
 • ทำให้แน่ใจว่าทุกคนในบริษัทเข้าใจและเคารพสิทธิเด็กต่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • รับฟังเสียงของเด็กก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆทางธุรกิจ

แนวทางที่สื่อ (media) สามารถทำได้

 • รายงานข่าวถึงสิ่งที่ภาครัฐและภาคธุรกิจทำ ทั้งที่เป็นการเคารพหรือละเมิดสิทธิเด็กในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • ผลิตสื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมสำหรับเด็ก
 • รายงานข่าวกิจกรรมดีๆที่เด็กๆเป็นผู้จัดเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นอกเหนือจากแนวทางที่แนะนำไปข้างต้น ยังมีอีกหลายวิธีการที่เด็กๆ และผู้ใหญ่ทุกคนสามารถทำร่วมกันได้ เพื่อให้เด็กได้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย และยั่งยืน

มาช่วยกันติดตามและลงมือทำสิ่งเหล่านี้กันนะคะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเราทุกคน เพื่อสุขภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมและโลกของเราค่ะ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

https://bangkok.ohchr.org/wp-content/uploads/2021/10/PPG.pdf

https://bangkok.ohchr.org/wp-content/uploads/2022/03/Thai-Child-friendly.pdf

ข่าวสาร/บทความล่าสุด

ติดตามพวกเราได้ที่