ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม River Hack ณ โรงแรมอมันตา จ.หนองคาย

ผู้ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มีกำหนดการ ดังนี้
6 ธันวาคม 2565 19.00 – 20.30 น. Online Orientation ผ่าน Zoom
9 ธันวาคม 2565 13.00 น. ลงทะเบียนที่โรงแรม เริ่มต้นกิจกรรม
10 ธันวาคม 2565 มีกิจกรรมตลอดวัน (และอาจจะทั้งคืน!)
11 ธันวาคม 2565 13.00 น. เสร็จกิจกรรม River Hack
ฟรี อาหาร ที่พัก ตลอดกิจกรรม
ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะได้รับการแจ้งทางอีเมลตามมาคืนนี้นะคะ
โปรดยืนยันการเข้าร่วมโดยการกรอกฟอร์มที่แนบในอีเมลค่ะ

กมลพร ทิมแตง
กรพินธุ์ พันธุ์แก้ว
กฤษย์รัตน์ ด้วงอินทร์
กานต์รวี ศรีแสงทรัพย์
กุมารี ทองอิ่มบุญ
คริสมัส เกิดศักดิ์
จักษ์ณรงค์ ชิณโคตร
จิรัฐโชติ อิ่มแมน
ชุติมา แสงปาก
ณฏวรรณ หวันวิเศษ
ณภัทร ปรุงศรีปัญญา
ณิชารีย์ อักษร
ธนวัฒน์ วงศ์เจริญยศ
ธิดารัตน์ สนธิ์ทิม
ธีระภัทร อินทร์ตา
นนทวัฒน์ หาญชนะชัย
นฤเบศ ฉลูทอง
นัฐพงษ์ โสภิตชา
นัทธพงศ์ ล้อไพฑูรย์
นันทิชา ทรัพย์มูล
นิติชญา กลางคาร
นิธิสิทธิ์ รัศมีโรจน์วงศ์

 

เบญญาภา เพิ่มศิลป์
ปรางค์ชนก เนตรจุ้ย
ผืนฟ้า เปรมพจวัฒนา
พงศธร แสงแพง
พลาธิป คัคโนภาส
พิชญะ เศษศรี
พีรวัฒน์ ศรีน้ำอ้อม
ภัทราภรณ์ ปู่ดำ
ระพีพรรฒ พรหมลัทธิ์
รัตนา แซ่เล่า
วนิดา ทับทิมอ่อน
วิชชากร พรกำเหนิดทรัพย์
วีรพล อุไรกิจ
ศนันธร อัครวาณิช
ศศิวิมล บุญลับ
ศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัย
สรณ์สิริ พุ่มพวง
สิริยากร ศรีอุดร
สุชาดา โชติวิทยะกุล
สุชาติ ทวิชัยมงคล
สุธิพงษ์ วงษาณา
สุรเดช แก้วเหล่า

ทำไมต้องทำ EnvironHack?

แม้ว่าเราจะรับมือกับเชื้อไวรัสโควิดมาได้อย่างฉิวเฉียด ด้วยวัคซีนและวิธีการปฏิบัติแบบ New Normal ที่ทุกคนร่วมมือกัน แต่มีปัญหาหนึ่งที่ยังดำเนินอยู่ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งและเงียบเชียบ ราวกับว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราทุกคนจะตื่นตัวพร้อมกัน ปัญหานั้นคือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทีมงาน EnvironHack มาจากหลากหลายที่มา แต่สิ่งที่เรามีเหมือนกันคือความเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลดน้อยลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้อย่างไม่มีการชดเชย และการก่อสร้างด้วยฝีมือมนุษย์ที่สร้างผลกระทบทางธรรมชาติต่อเนื่องจนเกิดปัญหาตามมาไม่รู้จบ

เราเชื่อว่า นอกจากพวกเราแล้ว ยังมีคนอีกมากในประเทศของเราที่สนใจและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจึงริเริ่มกิจกรรม EnvironHack เพื่อชวนทุกคนที่มองเห็นปัญหานี้และเชื่อว่าตนเองจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ มาอยู่รวมกัน 24-36 ชั่วโมง ตามคอนเส็ปต์ของ Hackathon เพื่อมาค้นหา ศึกษาข้อมูล ออกแบบ และทดลองโปรโตไทป์ (ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่จะแก้ปัญหา) เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

กิจกรรมของเราจึงถูกเรียกว่า EnvironHack มาจากคำว่า Environment สิ่งแวดล้อม และ Hack การแก้ปัญหาแบบกัดไม่ปล่อยนั่นเอง

จะเข้าร่วม EnvironHack ได้อย่างไร?

กิจกรรม EnvironHack จะถูกจัดให้เกิดขึ้นรวมทั้งหมด 6 ครั้ง ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อกระจายการร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหาเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  • เดือนสิงหาคม 2565 > /Beach Hack > แก้ไขปัญหาชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน, จังหวัดเพชรบุรี
  • เดือนกันยายน 2565 > Water Hack > การจัดการน้ำและมลพิษชายฝั่ง, จังหวัดระยอง
  • เดือนตุลาคม 2565 > Climathon BKK > ร่วมแก้ไขปัญหา Climate Change ไปพร้อมกับ 170 เมือง 60 ประเทศทั่วโลก, กรุงเทพมหานคร 
  • เดือนพฤศจิกายน 2565 > Koh Hack > เฟ้นไอเดียลดมลพิษเพื่อทุกชีวิตบนเกาะ, จังหวัดภูเก็ต
  • เดือนธันวาคม 2565 > River Hack > ปลุกไฟอนุรักษ์ ดีไซน์นวัตกรรมพิทักษ์แม่น้ำโขง, จังหวัดหนองคาย
  • เดือนมกราคม 2566 > Air Hack > ต้านไฟป่าและมลพิษทางอากาศด้วยเทคโนโลยีอนาคต, จังหวัดลำปาง

สมัครมาได้ไม่ว่าจะมาเดี่ยวเพื่อรวมทีมใหม่หรือมาเป็นทีมก็ได้ กิจกรรมไม่กำหนดเพศและอายุ ขอเพียงมีกำลังใจ กำลังสมอง และความพร้อมที่จะตะลุยแก้ปัญหาแบบมาราธอนไปด้วยกัน

รับรองว่าจะสนุก โหด มัน ได้ทางออกใหม่ของปัญหาที่รบกวนใจ และได้เพื่อนที่มีหัวใจเดียวกันกลับไปเยอะแยะเลย

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ผ่านมา

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รวมพลังกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย

ติดต่อเรา

Email: EnvironHackTH@gmail.com

Tel: 0884299565 & 0916965194